Disclaimer en cookiebeleid

Disclaimer

J&R besteedt veel zorg aan de creatie van hun website en het up-to-date
houden ervan.  De gebruiker is zich ervan bewust dat de informatie
op deze website kan wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

J&R kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze
website, noch voor het gebruik hiervan.  J&R kan dan ook niet aansprakelijk
gesteld worden voor fouten van eender 
welke andere aard ook.

J&R is niet verantwoordelijk voor problemen, ontstaan uit het
oproepen, bekijken en gebruiken van deze website noch voor
problemen ontstaan bij het downloaden van software of
bestanden van onze website.  Bij het downloaden,
installeren of gebruiken van de software of bestanden,
verklaart de gebruiker zich akkoord de
volledige verantwoordelijkheid hierover op zich te nemen.

Auteursrecht

Deze website is onderworpen aan een auteursrecht en aan de bescherming
van het intellectueel eigendom.  Alle teksten, foto's, films, lay-outs, logo's
en andere bestanddelen van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.
  Deze mogen niet voor verspreiding gekopieerd worden, noch gewijzigd
worden, noch op andere websites geplaatst worden of in gelijk welke
andere vorm gepubliceerd worden. 
Elke kopie, adaptie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling,
huur of exploitatievorm van het geheel of een deel van deze website
onder het even welke vorm, is verboden behalve in geval van
voorafgaande schriftelijke toestemming van J&R.  Eender welke inbreuk
op deze auteursrechten kunnen strafrechtelijk of burgerrechtelijk
vervolgd worden.

Handvest voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer,
gewijzigd bij de wet van 11/12/1998 tot omzetting van de richtlijn
van 25/10/1995 en de GDPR van 
24/05/2016, verplicht ons U op
de hoogte te stellen van 
bepaalde punten betreffende het
verzamelen van 
persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens als surfer op deze website worden door
J&R zelf niet bestudeerd, noch geanalyseerd, noch bijgehouden.
Zo tracht J&R ook elke vorm van cookies tot een minimum te
herleiden.  Door deze website te bezoeken, aanvaardt U dus
dit minimum aan cookies.

Door gebruik te maken van bijvoorbeeld e-mailformulieren
op deze website, komt J&R in het bezit van uw persoonsgegevens die
elektronisch verwerkt worden.  Aan de hand van deze nauwkeurige
gegevens, die U zelf invult en uit eigen wil aan J&R doorgeeft, wordt er
gerichte informatie aan U verschaft via e-mail, post of telefoon.

Enkel de rechtbanken van het arrondissement Tongeren zijn
bevoegd om uitspraak te doen bij eventuele geschillen waarbij
enkel de Belgische wetgeving geldt.

J&R
Ondernemerspark 45
3650 Dilsen-Stokkem
België